Politica de confidentialitate

Politica de Confidentialitate

PRIMEX ELADA S.R.L., cu sediul social în Darasti Vlasca, Strada Principala, Nr. 73A, Județul Giurgiu, înregistrată la Registrul Comerțului Giurgiu cu numărul de identificare fiscală RO 48027515, este responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele personale vor fi colectate și procesate de către PRIMEX ELADA S.R.L. numai în conformitate cu prevederile Regulamentului General (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR).

Conform definițiilor din Regulamentul General (UE) 2016/679:

- "Date cu caracter personal" se referă la orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"). O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, inclusiv prin referire la un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihologice, economice, culturale sau sociale.    - "Prelucrare" înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

- "Restricționarea prelucrării" se referă la marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea lor ulterioară.

- "Operator" se referă la persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul poate fi desemnat conform criteriilor specifice prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

- "Persoană autorizată de operator" desemnează o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau alt organism care gestionează datele cu caracter personal în numele operatorului;

"Terț" se referă la o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau alt organism în afara persoanei vizate, operatorului, persoanei autorizate de operator și persoanelor care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei autorizate de operator, sunt împuternicite să gestioneze datele cu caracter personal;

"Consimțământul" persoanei vizate înseamnă o exprimare liberă, specifică, informată și neechivocă a voinței persoanei vizate, prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune clară, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

PRIMEX ELADA S.R.L. procesează datele personale colectate în cadrul încheierii și executării contractelor cu clienții, în interesul legitim al companiei în ceea ce privește scopurile menționate anterior și în alte situații pe baza consimțământului clienților; Scopurile colectării datelor includ: informarea utilizatorilor/clienților (cumpărătorilor) despre starea contului lor pe https://primexelada.ro/, actualizarea utilizatorilor/clienților cu privire la evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, promovarea produselor și serviciilor, marketing, publicitate, media, administrativ, dezvoltare, cercetare de piață, statistică, urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorilor.

Prin acceptarea prezentei Politici de protecția datelor cu caracter personal și a Notei de Informare, vă asigurați că sunteți conștient de drepturile garantate de GDPR:

- dreptul la transparența informațiilor, la comunicări și la modalitățile de exercitare a drepturilor dumneavoastră; - dreptul la informare și la acces la datele dumneavoastră cu caracter personal; - dreptul la rectificare și dreptul la ștergerea datelor; - dreptul la restricționarea prelucrării; - dreptul la portabilitatea datelor; - dreptul la opoziție și - dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat; - dreptul de a vă adresa Autorității de Supraveghere (ANSPDCP) în caz de încălcare a drepturilor dumneavoastră garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

Pentru a vă exercita aceste drepturi sau pentru orice întrebare legată de modul în care datele dumneavoastră sunt utilizate sau dacă observați că unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să trimiteți o cerere scrisă, datată și semnată către PRIMEX ELADA S.R.L., situată în Darasti Vlasca, Strada Principala, Nr. 73A, Judetul Giurgiu, la atenția responsabilului cu protecția datelor, sau prin email la adresa: primexelada@gmail.com.

Vă rugăm să completați cererea cu indicația dacă doriți ca informațiile să vă fie comunicate la o anumită adresă (poștală sau electronică) sau prin intermediul unui serviciu de curierat pentru a vă asigura că primiți personal informațiile. 

Vă informăm că, înainte de a acorda solicitării dumneavoastră, ne rezervăm dreptul de a verifica identitatea dumneavoastră, astfel încât să ne asigurăm că cererea provine efectiv de la dumneavoastră.

Totodată, vă sunt recunoscute drepturile de a vă adresa justiției în cazul în care constatați încălcări ale drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele pe care le furnizați vor fi utilizate și stocate exclusiv în scopul pentru care au fost furnizate, în vederea administrării, sprijinirii și evaluării serviciilor noastre. Acestea includ măsuri pentru prevenirea încălcărilor securității sistemelor și pentru respectarea prevederilor legale și contractuale.

În acest sens, PRIMEX ELADA S.R.L. va respecta Politica de Retenție a Datelor, care stabilește termene-limită prestabilite și bine documentate pentru diferitele categorii de date cu caracter personal, în funcție de specificul operațiunilor pentru care acestea sunt necesare.

De asemenea, PRIMEX ELADA S.R.L. se asigură că datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la scopul în care sunt prelucrate, iar perioada pentru care acestea sunt stocate este limitată. La expirarea termenelor limită, datele personale nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

PRIMEX ELADA S.R.L. poate partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu alte companii cu care are o relație de parteneriat, în conformitate cu un angajament de confidențialitate din partea acestora. Acest angajament garantează că datele dumneavoastră sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale respectă legislația în vigoare. Aceste companii pot include furnizori de servicii de curierat, instituții bancare și alte entități cu care colaborăm pentru a dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre. În plus, reprezentanții autorizați ai PRIMEX ELADA S.R.L. din România acționează în conformitate cu termenii și scopurile stabilite de către PRIMEX ELADA S.R.L., așa cum sunt descrise în prezenta Politică.